Kedvezményt adó cég regisztrációja

Kérjük adja meg a kedvezményt adó helyet üzemeltető cég adatait!

Cég neve:
Cég székhelye:
Adószám:

Együttműködési Megállapodás
általános szerződési feltételek

Hatályos: 2018. augusztus 8-tól.

amely létrejött egyfelől a

Hotelstart Kft. Partner Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 23. 5.5 87., Cégjegyzékszám: 01-09-727240, Adószám: 13280680-2-41, Statisztikai számjel 13280680-6312-113-01., képviseli: Csider Gábor Sándor ügyvezető önállóan, a továbbiakban: "Hotelstart Kft.")

másfelől

a jelen általános szerződési feltételeket ("Általános Szerződési Feltételek") elfogadó szolgáltató (a továbbiakban: "Partner Szolgáltató") között az alábbiak szerint:

I. A felek közötti együttműködés tárgya és célja

1.1 Felek rögzítik, hogy a Hotelstart Kft. célja, hogy a magyar turisztikai szektorban tevékenykedő Partner Szolgáltató szolgáltatását ("Szolgáltatás") potenciális igénybe vevő személyek részére bemutassa, népszerűsítse, kedvezőbb feltételekkel való igénybevétel lehetőségére a figyelmet felhívja, ezzel is esélyt teremtve arra, hogy a Partner Szolgáltató a szolgáltatását lehetséges jövőbeni ügyfelek részére értékesíthesse.

1.2 Ennek érdekében a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Partner Szolgáltató és Hotelstart Kft. között együttműködési szerződés jön létre, amely alapján a felek a fent megfogalmazott célok elérése érdekében kölcsönösen együttműködnek a jelen Általános Szerződési Feltételek feltételei szerint.

II. Az "Ügyfél" fogalma és a Hotelstart Kft. honlapja

2.1 A Hotelstart Kft. a nyilvánosság által elérhető honlapot ("Honlap") tart fenn és üzemeltet a www.szallasvadasz.hu internetes cím alatt, amelyen bármely harmadik személy szálláshelyeket foglalhat le.

2.2 "Ügyfél" kifejezéssel illetik a felek azt a harmadik személyt, aki ténylegesen szállást foglal le a Honlapon. Az Ügyfél jogosult arra, hogy a Partner Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat kedvezménnyel vegyen igénybe a Foglalás helye szerinti településen, vagy annak a Hotelstart Kft. által egyoldalúan meghatározott körzetében.

III. A Partner Szolgáltató részére biztosított Banner és Egyedi Tájékoztató Oldal

3.1 A Partner Szolgáltató kérésére a Hotelstart Kft. elhelyezi a Szolgáltatásra vonatkozó részletes információkra mutató linket egy, a Szolgáltatás lényegét kifejező, figyelemfelhívó grafikai ábrába ("Banner") ágyazottan a Honlapon, amire rákattintva az Ügyfél elérheti az Szolgáltatásra vonatkozó, a Partner Szolgáltató által biztosított valamennyi információt ("Egyedi Tájékoztató Oldal").

3.2 A Partner Szolgáltató vállalja, hogy Szolgáltatás bemutatásához szükséges szöveges és képi tartalmakat ("Szolgáltatás Adatai") egy regisztrációs folyamat során a Honlapról elérhető admin felületre feltölti.

A Hotelstart Kft. a Szolgáltatás Adatait elhelyezi az Egyedi Tájékoztató Oldalon és a Honlapon elérhetővé teszi az Ügyfelek számára a Bannerre való kattintással.

A Hotelstart Kft. fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás Adatait szerkesztett formában, vagy rövidítve jelenítse meg Egyedi Tájékoztató Oldalon.

IV. A Partner Szolgáltató által biztosított Kedvezmény és annak feltételei

4.1 A Partner Szolgáltató vállalja, hogy Szolgáltatás árából kedvezményt ("Kedvezmény") biztosít az Ügyfél részére. A Kedvezményt az Ügyfél kupon ("Kupon") formájában veheti igénybe.

4.2 A Kedvezmény mértékét, formáját, érvényességét, feltételeit a Partner Szolgáltató határozza meg.

4.3 A Partner Szolgáltató a Kupon birtokost hátrányosan érintő módon nem térhet el a Szolgáltatás nyújtása esetében a nyilvánosság részére általában biztosított szokásos árszabástól, vagy feltételektől.

4.4 A Partner Szolgáltató köteles dokumentálható módon értesíteni a Hotelstart Kft.-t nyitva tartásának, a Szolgáltatási díjának vagy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos minden olyan feltétel módosításáról, ami az Ügyfelet hátrányosan érintheti.

V. A Kedvezményt igénybe vételét biztosító Kupon kiállítása

5.1 A Kupont a Hotelstart Kft. állítja ki és küldi meg az Ügyfél részére Pdf. vagy más hasonló nyomtatható formában, aki azt jogosult maximum 1 példányban kinyomtatni és az Elfogadóhelyen a kedvezmény igénybe vétele esetén a Partner Szolgáltatónak átadni.

5.2 A Kupon tartalmazza az alábbi adatokat:
(a) a Partner Szolgáltató névét, üzleti azonosító adatait
(b) a Szolgáltatás tárgyát beazonosítható részletességgel
(c) a Szolgáltatás igénybe vételének helyszínét ("Elfogadóhely")
(d) a Kupon sorszámát ("Sorszám")
(e) a Kupon érvényességi idejét ("Érvényességi Idő")
(f) a Kupon felhasználási feltételei ("Felhasználási Feltételek")

5.3 A Kupon a Hotelstart Kft. arculatához igazodik. A Kupont a Foglalás időtartamát követő nap végéig lehet felhasználni, az így meghatározott érvényességi időt vezeti fel a Hotelstart Kft. a Kuponra. 1 Kupon egyszeri alkalommal használható fel. Kupont az Ügyfél vagy hozzátartozója használhatja fel. Az érvényes Kupont felmutató vendég részére a Partner Szolgáltató köteles a Kuponon szereplő kedvezményt biztosítani az Szolgáltatás árából. A Partner Szolgáltató megtagadhatja a kedvezmény nyújtását, ha bizonyítja, hogy azonos sorszámú Kupon alapján a kedvezményt már biztosította.

5.4 A Hotelstart Kft. jelszóval nem védett, mindenki által elérhető internetes adatbázist tart fenn, amelyen az Ügyfél és a Partner Szolgáltató is információt kaphat az adott sorszámú Kupon
(i) érvényességi idejéről,
(ii) az elfogadóhelyről, a szolgáltatásról és a kedvezmény mértékéről

VI. A Hotelstart Kft. logóját tartalmazó matrica elhelyezése

6.1 A Partner Szolgáltató vállalja, hogy az Elfogadóhelyen jól láthatóan elhelyezi a Hotelstart Kft. logóját tartalmazó matricát ("Matrica").

6.2 A Hotelstart Kft. a Partner Szolgáltató részére biztosítja a szükséges számú Matricát postai úton, vagy személyes átadással.

VII. A Szolgáltatással kapcsolatos Reklamációk kezelése

7.1 A Felek haladéktalanul kötelesek jelezni egymás felé bármely Kupon, Partner Szolgáltató, Szolgáltatás, Elfogadóhely vonatkozásában tudomásukra jutott problémákat, panaszokat.

VIII. A Szolgáltatás közzétételének megtagadása

8.1 A Hotelstart Kft. bármikor, indoklás nélkül, saját mérlegelési jogkörében eljárva megtagadhatja a Szolgáltatás Adatainak közzétételét, Honlapról biztosított elérhetőségét, a Banner kihelyezését, vagy bármikor törölheti a Honlapról a már felkerült Bannert és a Egyedi Tájékoztató Oldalt elérhetetlenné teheti, a kedvezmény mértékével, igénybe vételének feltételeivel a Partner Szolgáltatóval egyeztetéseket folytasson különösen az alábbi esetekben:

(a) A Szolgáltatás tárgya vagy igénybe vételének feltételeinek megfogalmazása hiányos, nem kellően konkrét, irreális, objektíve teljesíthetetlen, észszerűtlen, sérti az egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség, emberi méltóság, vagy a tisztességes piaci magatartás követelményeit, bármely jogszabály rendelkezéseivel nem összeegyeztethető;

(b) A Hotelstart Kft. saját kizárólagos megítélés szerint a Hotelstart Kft. jó hírnevét sérti, arculatát hátrányosan befolyásolja, üzletpolitikájával nem harmonizál, a Hotelstart Kft. reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon hátrányosan befolyásolja.

(c) A Hotelstart Kft. több vagy súlyos kérdésben megfogalmazott panaszt és/vagy bejelentést kap egy vagy több Ügyféltől, a Szolgáltatással kapcsolatos minőségi kifogásokról, vagy a Kuponnal kapcsolatos ügyintézéssel kapcsolatos problémákról

(d) A Partner Szolgáltató a Hotelstart Kft. személyzetével szemben nem megfelelő magatartást tanúsít. A Szolgáltatás Egyedi Tájékoztató Oldalon való megjelenítése, bemutatása informatikai, technikai vagy terjedelmi okból nem teljesíthető, vagy nem áll arányban a Hotelstart Kft. által remélt előnyökkel.

(e) A Szolgáltatással vagy a Partner Szolgáltató tevékenységével szemben bármely hatóság, civil szervezet, bármely személy formálisan vagy informálisan kifogást emelt.

IX. A szerződés megszűnése

9.1 A jelen szerződés határozatlan időre jön létre.

9.2 A jelen szerződést bármelyik fél indoklás nélkül 30 napos felmondási idővel felmondhatja. A felmondás vagy a szerződés bármely ok miatti megszűnése nem érinti a már kiadott Kuponok érvényességét, vagy az Ügyfelek azok alapján keletkezett jogait.

9.3 Jelen szerződés megszűnik, amennyiben bármelyik fél körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely miatt a vállalt kötelezettségek teljesítése lehetetlenné válik (pl. Partner Szolgáltató egysége bezárásra kerül stb.) Ezt az érintett fél haladéktalanul írásban bejelenti a másik félnek.

9.4 Hotelstart Kft. a Szolgáltatás nyújtását ellehetetlenítő körülmény észlelése esetén, érdekmúlás bizonyítása nélkül azonnali hatályú felmondással jogosult a jelen szerződés megszüntetésére, különösen az alábbi esetekben:

(a) a Partner Szolgáltató cégjegyzékben vagy a NAV törzsadat nyilvántartásában nyilvántartott adatokról valótlan adatot közös a Hotelstart Kft.-nek,

(b) a Partner Szolgáltató adószámlát a NAV felfüggeszti vagy törli, a Partner Szolgáltató a számára előírt közzétételi kötelezettséget nem teljesíteni.

(c) a Partner Szolgáltató csődeljárást vagy végelszámolási eljárást indít, vagy a Partner Szolgáltató ellen felszámolási eljárást indítanak és a felszámolás legalább első fokon elrendelik, vagy a Partner Szolgáltató ellen saját tőkéje 5%--át meghaladó összegre végrehajtási eljárást kezdeményeznek.

A c) pont szerinti esetekben a Partner Szolgáltató köteles tájékoztatni írásban a Hotelstart Kft.-t az ott írt események bekövetkezése esetén, amelynek elmulasztása ugyancsak alapot ad az azonnali hatályú felmondásra.

9.5 A Partner Szolgáltató a szerződés megszűnése esetén is köteles a szerződés megszűnése előtt kiállított, de a szerződés megszűnését követően még érvényes Kuponok elfogadását biztosítani, kivéve ha a szerződés olyan okból szűnik meg, ami ezt lehetetlenné teszi (pl. a Partner Szolgáltató Szolgáltatását az Elfogadóhelyen beszünteti).

X. Szerzői jogi kérdések

10.1 A Hotelstart Kft. a Partner Szolgáltató által a részére átadott szerzői jogi védelem alá eső alkotásokat, (így különösen: fotókat, videót, grafikát és egyéb anyagokat) – eltérő megjelölés hiányában – a Hotelstart Kft. a Partner Szolgáltató szellemi alkotásaként kezeli és kezelheti.

10.2 Partner Szolgáltató bármely szerzői jogi védelem alá eső alkotás Hotelstart Kft. részére való átadásával feltétlen szavatosságot vállal, hogy a Hotelstart Kft. részére átadott szerzői jogvédelem tárgyát képező anyagok (így különösen képi anyagok, fényképek) tekintetében jogosult azok felhasználására, és jogosult arra, hogy a Hotelstart Kft. részére a jelen szerződésben foglaltak végrehajtására felhasználási jogot biztosítson;

10.3 A Partner Szolgáltató kijelenti, a Hotelstart Kft. részére átadott szerzői jogi védelem alá eső alkotások ("Átadott Tartalmak") vonatkozásában időbeni és területi korlátozás nélküli, nem kizárólagos, harmadik személynek nem átengedhető felhasználási jogot enged a Hotelstart Kft. és kapcsolt vállalkozásai részére. A Hotelstart Kft. és kapcsolt vállalkozásai jogosultak az Átadott Tartalmakat digitális formában saját honlapjukon közzétenni, különböző hirdetési csatornákon felhasználni (ideértve többek között e-mail marketinget, hirdetési hálózatokat, közösségi hálózatokat, webes és nyomtatott hirdetések megjelenítését), átdolgozni, többszörözni a Hotelstart Kft. vagy kapcsolt vállalkozásai saját szolgáltatásai és/vagy a Szolgáltatás és a Partner Szolgáltató tevékenységének népszerűsítse érdekében.

10.4 A Partner Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a fenti nyilatkozatok esetlegesen valótlan tartalmából származó károkat neki kell viselni, így különösen abban az esetben, ha a fenti nyilatkozatok valótlansága amiatt harmadik személy a Hotelstart Kft.-vel szemben kárt érvényesít, vagy bármely hatóság szankciót alkalmaz.

XI. Adatvédelmi jogszabályoknak és a GDPR-nak való megfelelés

11.1 A felek az EU 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete ("GDPR") követelményeinek való megfelelés érdekében a jelen fejezetben foglaltak szerint állapodnak meg.

11.2 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötése és teljesítése kapcsán egymás rendelkezésére bocsáthatják az alábbi személyes adatokat:

(a) magánszemély szerződő fél esetén a saját nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát

(b) jogi személy szerződő fél esetén képviselője nevét, e-mail címét, telefonszámát, beosztását;

(c) valamint szükség esetén a kapcsolattartó személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, beosztás).

11.3 Felek tudomással bírnak arról, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a személyes adatok fentiek szerinti rendelkezésre bocsátása adatkezelésnek minősül, mely adatkezelés során az adatokat kapó fél "adatkezelőnek", az a személy pedig, akinek a személyes adata átadásra kerül "érintettnek" minősül. Az adatkezelő az érintettnek a jelen szerződésben megadott személyes adatait a szerződés teljesítése jogcímén, a szerződéses cél teljesítése, illetve üzleti kapcsolattartás érdekében kezeli.

11.4 A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a szerződésben kapcsolattartóként feltüntetett személy nem az adatot rendelkezésre bocsátó fél képviselője, úgy az érintettnek az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását az a fél szerzi be, aki az adatot a másik fél részére átadja. Az adatot átadó fél szavatolja, és teljes felelősséggel tartozik azért, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik arra, hogy az érintett adatát a jelen Szerződésben a másik fél rendelkezésére bocsássa. Az érintett hozzájárulásának hiányából eredő károkat az a fél köteles viselni, aki az érintett hozzájárulásának beszerzésére köteles.

11.5 A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a kapcsolattartó személye, vagy személyes adatai megváltoznak, úgy a másik felet haladéktalanul értesítik. A helytelen vagy megváltozott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

11.6 A személyes adatok címzettjei: a Társaság szerződéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

11.7 A személyes adatok tárolásának időtartama: teljesítés igazolásához szükséges személyes adatok a szerződés vagy a képviselői minőség megszűnését követő 5 év, számviteli törvényben rögzített esetekben 8 év, adójogi szempontból megőrzendő adatok esetén a vonatkozó jogszabályban az adó megállapításához való jog elévülésig, egyéb esetben a személyes adatokat a szerződés vagy a képviselői minőség megszűnését követően haladéktalanul törölni kell.

11.8 A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés, illetve egyéb jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából a felek által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, valamint hatósági és bírósági megkeresés esetén az illetékes hatóság, bíróság felé.

11.9 Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a személyes adatokat olyan módon kezelik, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

11.10 Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk a felek honlapján elérhető, vagy a felek által átadott Adatkezelési tájékoztatókban olvashatók.

11.11 A Partner Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen fejezetben nem nevesített vagy harmadik személy személyes adatát nem bocsátja a Hotelstart Kft. rendelkezésére. Ettől a felek közös megállapodással eltérhetnek, ha az adatkezelés vagy adatfeldolgozás feltételeiben külön megállapodnak.

XII. felek közötti kommunikáció

12.1 A felek jogosultak egymással a kapcsolatot elektronikus levélben tartani.

Elektronikus levélcímként használható a Partner Szolgáltató képviseletében eljáró személy által a regisztráció és szerződéskötés során megadott elektronikus levélcím, valamint a Partner Szolgáltató cégjegyzékben vagy más közhiteles nyilvántartásban megtalálható, vagy a Partner Szolgáltató honlapján közzétett elektronikus levélcímek.

A Hotelstart Kft. elektronikus levélcíme: elmenybenutazunk@szallasvadasz.hu

12.2 A felek jogosultak egymással postai úton vagy más hírközlő eszköz útján is kapcsolatot tartani.

XIII. Titoktartás

13.1 Felek a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során együttműködnek és a kedvezmény Kuponok felhasználásával kapcsolatos tapasztalataikat megosztják egymással.

13.2 Felek a jelen szerződés megkötése és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott valamennyi tényt, körülményt és információt kötelesek bizalmasan kezelni, és azokat úgy megőrizni, hogy harmadik illetéktelen személy arról tudomást nem szerezhet.

13.3 A titoktartási kötelezettség Feleket a szerződés megszűnését követően is terheli, de ezen túlmenően is kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a másik fél jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

13.4 Felek kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy a jelen szerződés teljesítése során a Kupon birtokos személyes adatait bizalmasan kezelik az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, azokat illetéktelen harmadik személy részére át nem adják, semmilyen formában nyilvánosságra nem hozzák.

13.5 A Partner Szolgáltató által nyújtott kedvezményeket a Partner Szolgáltató saját elhatározásából nyújtja, ezért a Hotelstart Kft.-től semmiféle költségtérítést sem követelhet.

XVI. Alkalmazandó jog, eljáró bíróság

14.1 A jelen szerződésből keletkező bármely jogvita elbírálására – amennyiben a vita elsődlegesen a felek közti egyeztető tárgyalásokon nem rendezhető – hatáskörtől függően kikötik Budai Központi Kerületi Bíróság és a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

14.2 Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar vonatkozó szabályait rendelik alkalmazni.

XV. Tájékoztatás az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekről, a Szerződés elektronikus úton való megkötéséről és az egyoldalú Szerződésmódosítás lehetőségéről

15.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek a Polgári Törvénykönyv 6:77-6:81 §-ai szerinti általános szerződései feltételnek minősül, amelynek alapján a Partner Szolgáltató között elektronikus úton jogi kötelező erővel bíró szerződés jön létre.

15.2 A Hotelstart Kft. a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján kizárólag szolgáltatónak minősülő vállalkozással vagy egyéni vállalkozóval, illetőleg vállalkozási tevékenysége, vagy kiegészítő vállalkozási tevékenysége körében eljáró más szervezettel kíván szerződést kötni. A Hotelstart Kft. a fogyasztóval kötendő szerződés lehetőségét a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján kizárja.

15.3 A Hotelstart Kft. tájékoztatja a Partner Szolgáltatót, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket és annak mindenkor hatályos módosításait a Honlapon közzéteszi, jelölve az egyes szövegverziók hatályosságának kezdetét és végét. Így a Partner Szolgáltatónak lehetősége van az Általános Szerződési Feltételek szövegét a szerződéskötés előtt tanulmányozni.

15.4 A Hotelstart Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás akként történik, hogy a Hotelstart Kft. a módosítással egységes szerkezetbe foglalt új Általános Szerződési Feltételek ("Módosított Általános Szerződési Feltételek") szövegét a Honlapon 60 nappal a módosítás hatályba lépése előtt közzéteszi, és a Partner Szolgáltató részére erről értesítő e-mail is küld. A Módosított Általános Szerződési Feltételek szövegében a Hotelstart Kft. jól láthatóan feltünteti a módosított szövegrészeket, oly módon, hogy az előző verzióhoz képest törölt szöveg "áthúzott" az új szöveg "aláhúzott" betűtípussal van feltüntetve.

15.5 A Partner Partner Szolgáltató a Módosított Általános Szerződési Feltételek közzétételét követő 60 napon belül felmondhatja a szerződést indoklás nélkül, ha az Általános Szerződési Feltételek módosításaival nem ért egyet. Ezen felmondásra is alkalmazni kell a jelen szerződés felmondására vonatkozó egyéb szabályokat, így különösen a már kiadott Kuponok érvényességére vonatkozó előírásokat.

15.6 A Hotelstart Kft. tájékoztatja a Partner Szolgáltatót, hogy megítélése szerint a jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a hasonló célú együttműködések során alkalmazott szokásos szerződési gyakorlattól.

15.7 Hivatkozással a Polgári Törvénykönyv elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályaira a Hotelstart Kft. az alábbi tájékoztatást adja a Partner Szolgáltatónak.

(a) A szerződés megkötése akként történik, hogy a Partner Szolgáltató a Honlap erre kialakított felületén megadja a szerződés megkötéséhez szükséges adatait, így különösen a Partner Szolgáltató nevét (cégnevét), székhelyét, adószámát, képviselője ("Partner Képviselő") nevét és elektronikus elérhetőségét. Ezt követően a Partner Képviselő elolvasta a jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét, és a Honlapon erre a célra kialakított jelölő négyzetbe tett "x" jellel nyilatkozik, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, és annak rendelkezéseit az általa képviselt Partner Szolgáltató nevében kötelezőnek ismeri el. A Hotelstart Kft. mint elektronikus szerződéskötési utat biztosító fél a Partner Szolgáltató fentiek szerinti szerződési jognyilatkozatának megérkezését követően a megadott elektronikus elérhetőségen keresztül elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolja a szerződés megkötésének tényét egy automatikusan generált elektronikus levéllel. A felek között a szerződés ezen aktussal létrejön.

(b) A Hotelstart Kft. tájékoztatja a Partner Szolgáltatót, hogy a jelen szerződés elektronikus úton létrejött, írásba foglalt szerződésnek minősül, és a Hotelstart Kft. mint az elektronikus utat biztosító fél rögzíti a szerződést, illetőleg naplózza, hogy a Partner Szolgáltató nevében ki járt el, milyen IP címmel rendelkező számítógéppel lépett kapcsolatban a Honlappal, és mikor jött létre a felek között a szerződés a fentiek szerinti elektronikus elfogadással. A Hotelstart Kft. tájékoztatja a Partner Szolgáltatót, hogy a jelen szerződés mindenkor hatályos szövege a Honlapon megtekinthető és PDF formátumban letölthető.

(c) A Hotelstart Kft. tájékoztatja a Partner Szolgáltatót, hogy a szerződési jognyilatkozat megtételét jelentő X jel végleges elhelyezését megelőzően a Honlap szerződéskötési adatok rögzítésére szolgáló felületére bevitt adatok bármikor javíthatók, vagy törölhetők. Az egyes adatmezők között egérrel lehet navigálni, és az adott adatmező elérését követően a számítógép billentyűzetével vagy más szokásos adatbeviteli eszközzel az adatok bevihetők, törölhetők, módosíthatók.

(d) A Hotelstart Kft. tájékoztatja a Partner Szolgáltatót, hogy a szerződés nyelve a Honlapon közzétett szövegnek megfelelően a magyar nyelv.

(e) A Hotelstart Kft. tájékoztatja a Partner Szolgáltatót, hogy magatartási kódexet nem alkalmaz, a felek közti megállapodás feltételeit kizárólag a jelen szerződés tartalmazza.

Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, megértették, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elektronikus úton jóváhagyták a MEGKÖTÖM A SZEZŐDÉST gombra kattintva.

Aláíró neve:
Aláíró e-mail címe:
Aláíró beosztása:Csatlakozz te is a klubhoz!
Élvezd exkluzív akcióinkat!
Név:
E-mail cím: 
Kérdésed van?
HÍVJ MINKET: (+36-1) 457-8450
ÍRJ NEKÜNK: iroda@szallasvadasz.hu
Itt is megtalálsz minket:

További csomagajánlatok:
4 csillagos wellness hotelek | Wellness csomagok | Balatoni szállodák | Vendégvélemények | Gyerekbarát szállodák | Wellness hétvége | Szállás Hajdúszoboszló | Szállás Hévíz | Szállás Zalakaros
Infó:
Hivatalos hotelstars besorolás
Szállásvadász besorolás


Szerzői jog © 2004-2020 Hotelstart Kft.
Minden jog fenntartva.